Welkom

Algemene voorwaarden BiologicalControl.nl B.V.

 Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van BiologicalControl.nl B.V.(tevens handelend onder de namen Roofmijten.nl, Roofinsecten.nl en Pathogenen.nl) zijn bij uitsluiting van eventuele andere Algemene Voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna Voorwaarden) van toepassing. Deze voorwaarden zijn via internet te raadplegen (www.biologicalcontrol.nl).

1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.

1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van BiologicalControl.nl B.V. worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door BiologicalControl.nl B.V.ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen / overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van BiologicalControl.nl B.V. zijn vrijblijvend en BiologicalControl.nl B.V. behoudt zich uitdrukkelijk het
recht voor om de prijzen te wijzigen, in bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke)
voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.

2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door BiologicalControl.nl B.V..
BiologicalControl.nl B.V. is gerechtigd om bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de
levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt
geaccepteerd, deelt BiologicalControl.nl B.V. dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van de
bestelling.

2.3 Een aantal van onze producten (zoals roofmijten en sluipwespen) worden vers geleverd en kunnen derhalve
niet worden retour gezonden. Door deze producten te bestellen verklaart u deze ook met
zekerheid af te nemen.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro's, inclusief
BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere
heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie, voorafgaand aan de levering
van producten en/of diensten, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.

3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze (n) zoals aangegeven tijdens het
bestelproces. Aan uw bestelling kunnen nadere (betalings-/bestel) voorwaarden worden
gesteld. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van
creditering van de bankrekening van BiologicalControl.nl B.V.

3.4 In geval van betaling achteraf zal er bij overschrijding van de betalingstermijn 1%
vertragingsrente per maand worden geheven vanaf de dag dat de betaling had moeten
plaatsvinden tot de datum van creditering op de bankrekening van BiologicalControl.nl B.V. Indien betaling
plaatsvindt na aanmaning door BiologicalControl.nl B.V. bent u een bedrag van zeventien euro en vijftig
eurocent (€17,50) aan administratiekosten verschuldigd en indien BiologicalControl.nl B.V.haar vordering
ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, conform de wettelijk vastgestelde maximale tarieven, onverminderd de bevoegdheid
van BiologicalControl.nl B.V. om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitenrechtelijke
incassokosten te vorderen.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is BiologicalControl.nl B.V. gerechtigd (de uitvoering van) de
betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten,
dan wel te ontbinden.

3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen
de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan
wel de overeenkomst te ontbinden binnen 10 dagen na mededeling van de prijsverhoging
door BiologicalControl.nl B.V., mits deze producten of diensten nog niet geleverd zijn.

Artikel 4. Levering

4.1 BiologicalControl.nl B.V. behoudt zich het recht voor om leveringstermijnen aan te passen wanneer zij dit
door de weersomstandigheden noodzakelijk acht. Eventuele hieruit voortvloeiende schade
zal nimmer op BiologicalControl.nl B.V. verhaald kunnen worden.

4.2 De door  BiologicalControl.nl B.V.opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige
leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw
bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding
van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u
de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren
dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.

4.3 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten
gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van de geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond
van enige overeenkomst aan BiologicalControl.nl B.V. verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake
van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle Intellectuele en industriële eigendomsrechten welke eventueel rusten op de door BiologicalControl.nl B.V.
geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

6.2 BiologicalControl.nl B.V. garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig
(ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de
overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u BiologicalControl.nl B.V. zo spoedig
mogelijk en in ieder geval zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat
constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.

7.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft
 BiologicalControl.nl B.V.de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen
door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het
product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan BiologicalControl.nl B.V. te retourneren.
Hiervan zijn levende producten zoals roofmijten en sluipwespen uitgezonderd. Deze kunnen na levering niet meer retour worden
gezonden
Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het
product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw
rekening komen.

7.4  BiologicalControl.nl B.V.aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot of naar aanleiding van
de door haar aangeboden en/of geleverde producten. Het gebruik van de door BiologicalControl.nl B.V.
aangeboden en/of geleverde producten gebeurt altijd op eigen risico. Elk geval van
vermeende schade of vervolgschade met betrekking tot of naar aanleiding van de door
BiologicalControl.nl B.V.aangeboden en/of geleverde producten wordt nadrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 8. Bestellingen / communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van
bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander
communicatiemiddel in het verkeer tussen u en BiologicalControl.nl B.V., dan wel tussen BiologicalControl.nl B.V. en derden,
voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en BiologicalControl.nl B.V., is BiologicalControl.nl B.V. niet
aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van BiologicalControl.nl B.V..

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft BiologicalControl.nl B.V. in geval van
overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten,
dan wel de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit
schriftelijk mede te delen en zulks zonder dat BiologicalControl.nl B.V. gehouden is tot enige
schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van
redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan BiologicalControl.nl B.V. kan worden
toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet,
rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien u aan BiologicalControl.nl B.V. schriftelijk opgave doet van een adres, is  BiologicalControl.nl B.V.gerechtigd aan dat
adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan BiologicalControl.nl B.V.schriftelijk opgave doet van een
ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door BiologicalControl.nl B.V. gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend
afwijkingen van deze voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog
directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen.U kunt nimmer enig recht
doen laten gelden op grond van het feit dat BiologicalControl.nl B.V. deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enig andere
overeenkomst met BiologicalControl.nl B.V. in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift,
zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een
door BiologicalControl.nl B.V. vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 BiologicalControl.nl B.V. is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van
derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter.

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop
deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend
Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe
bevoegde rechter in Nederland.